Stk. 1 Organisationens navn er ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) og har hjemsted i København.

Stk. 2 ISOBRO er en sammenslutning af indsamlingsorganisationer godkendt efter ligningslovens § 8 A. En indsamlingsorganisation er en organisation, for hvem indsamlingsvirksomheden udgør en fast, tilbagevendende del af dennes virksomhed. De indsamlede midler uddeles eller anvendes til fordel for en bredere kreds af modtagere eller en bredere sag.

Stk. 1 Det er ISOBRO’s formål at styrke medlemmerne, fremme deres fælles interesser under hensyntagen til det enkelte medlems selvstændighed og handlefrihed og at virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren, således at medlemmerne på bedst mulig måde kan løse deres opgaver.

Stk. 1 Enhver organisation eller virksomhed, der opfylder betingelserne i § 1, stk. 2, og som tilslutter sig ISOBRO’s formål og ratificerer de af ISOBRO vedtagne Indsamlingsetiske Retningslinier, kan blive medlem af ISOBRO.

Stk. 2 Ethvert medlem skal ved udøvelsen af enhver aktivitet overholde de af ISOBRO fastsatte Indsamlingsetiske Retningslinier og må ikke foretage handlinger, der strider mod god markedsførings- eller indsamlingsskik.

Stk. 3 Organisationer, som består af eller stiftes ved sammenslutning af indsamlings-organisationer, kan indtræde som medlemmer. En sådan paraplyorganisation behøver ikke at være godkendt efter ligningslovens § 8A, såfremt de enkelte medlemsorganisationer er godkendt efter Ligningslovens § 8A. En organisation/ forening/ bevægelse, der er decentralt opbygget med flere lokale/regionale enheder, der hver især er godkendt efter ligningslovens § 8A, kan kun have ét medlemskab af ISOBRO. 


Stk. 4 Ved anmodning om optagelse skal der overfor bestyrelsen fremlægges et eksemplar af ansøgerens vedtægter og det senest foreliggende årsregnskab/den senest foreliggende årsrapport. Den for ansøgeren ansvarlige ledelse underskriver indmeldelsesblanketten og bekræfter hermed overfor ISOBRO:

1) at ansøgeren er godkendt efter ligningslovens § 8A og

2) at ansøgeren tiltræder de for medlemmerne af ISOBRO gældende Indsamlingsetiske Retningslinjer (del A). ISOBRO foretager fornøden kontrol af ansøgerens godkendelse efter ligningslovens § 8A hos SKAT. Efter en passende tidsfrist skal organisationen enten indsende et eksemplar af egne Indsamlingsetiske Retningslinjer (del B) eller, såfremt organisationen ikke ønsker at udarbejde sådanne, et tiltrådt eksemplar af standardudgaven af de Indsamlingsetiske Retningslinjer (del B) af 18. maj 2009. Bestyrelsen træffer beslutning om en ansøger om medlemskab opfylder de stillede betingelser og kan i givet fald afvise medlemskab. 

Stk. 5 Enhver organisation eller virksomhed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-4, og som betaler det af repræsentantskabsmødet vedtagne kontingent, kan i stedet for fuldt medlemskab opnå associeret medlemskab, hvis det ønskes. Ved associeret medlemskab har organisationen taleret, men ikke stemmeret på repræsentant-skabsmødet, ligesom den pågældende organisations repræsentanter ikke er valgbare til bestyrelsen. Derimod kan et associeret medlem deltage i alle øvrige ISOBRO-aktiviteter.

Stk. 1 Et medlem kan udtræde af ISOBRO med tre måneders varsel til et kalenderårs udgang.

Stk. 2 Bestyrelsen kan slette et medlem, når det er i restance med kontingentbetaling i mere end seks måneder, eller når det efter bestyrelsens skøn ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, eller hvis medlemmet optræder groft illoyalt overfor ISOBRO’s målsætning eller etiske regler eller såfremt ISOBROs branchenævn træffer beslutning om en væsentlig kritik af medlemmet.
Vedkommende medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for og i den anledning give møde på det første derefter følgende repræsentantskabsmøde, men bestyrelsens beslutning forbliver i kraft, indtil repræsentantskabsmødets afgørelse foreligger.

Stk. 3 Medlemmer, der udtræder af ISOBRO, svarer fuldt kontingent for det kalenderår, i hvilket udtræden finder sted.

Stk. 4 Medlemmerne hæfter ikke for ISOBRO’s forpligtelser, ligesom de ikke har krav på nogen andel af ISOBRO’s formue.

Stk. 5 Et medlem er forpligtet til årligt at indsende revideret årsregnskab/årsrapport til ISOBRO. Såfremt der foretages ændringer i medlemmets vedtægter og/eller de af medlemmet vedtagne indsamlingsetiske retningslinjer, er medlemmet forpligtet til at indsende den ændrede udgave af vedtægterne og/eller de indsamlingsetiske retningslinjer til ISOBRO. Er de i 1. og 2. punktum nævnte dokumenter tilgængelige på medlemmets hjemmeside, anses forpligtelsen til at indsende dem til ISOBRO for opfyldt.

Stk. 1 Repræsentantskabsmødet er ISOBRO’s øverste myndighed. Ordinært repræsentant-skabsmøde afholdes én gang årligt inden seks måneder efter udløbet af regnskabsåret og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2 Repræsentantskabsmødet indkaldes skriftligt af bestyrelsen og under bekendtgørelse af dagsordenen, der skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af udvalgs- og bestyrelsesberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Fremlæggelse af forslag til budget for indeværende år og forslag til kontingent for det
    kommende år til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Stk. 1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 10 medlemmer fremsætter begæring herom over for bestyrelsens formand med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Stk. 2 Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 4 ugers varsel senest 2 uger efter, at begæring er fremsat. Indkaldelse sker på den i § 5 anførte måde.

Stk. 1 Hvert medlem udpeger en repræsentant og meddeler senest en uge før repræsentantskabsmødet navnet herpå. Et medlem kan udpege en stedfortræder for en repræsentant. Hver repræsentant har en stemme.

Stk. 2 Repræsentantskabsmødet ledes af en af bestyrelsen foreslået dirigent, der ikke behøver at være medlem af en medlemsorganisation.

Stk. 3 Af forhandlingerne tages et referat, som underskrives af dirigenten. Beslutninger på repræsentantskabsmødet, bortset fra de i § 15 omhandlede, træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Afstemninger skal ske skriftligt, hvis mindst en repræsentant eller dirigenten begærer det. Dog skal valg til bestyrelse samt suppleantvalg foregå skriftligt.

Stk. 4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der dog kun kan meddeles til et andet medlem af organisationen. Intet medlem kan i henhold til fuldmagt afgive stemme for flere end 2 andre medlemmer af ISOBRO.

Stk. 1 Ethvert medlem af ISOBRO kan begære forslag optaget til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 2 Forslag indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger forud for repræsentant-skabsmødet. Et forslag skal ledsages af en kortfattet motivering og oplysning om, hvem der på medlemmets vegne fremlægger forslaget.

Stk. 3 Bestyrelsen bestemmer i hvilken rækkefølge indkomne forslag behandles og den drager omsorg for, at forslagene udsendes til medlemmerne så hurtigt som muligt.

Stk. 1 Bestyrelsen består af syv medlemmer, der leder ISOBRO’s anliggender og er ansvarlig for ISOBRO’s drift.

Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er personer, der repræsenterer medlemmernes daglige ledelse eller sidder i disses bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges henholdsvis med tre eller fire personer på det ordinære repræsentantskabsmøde for to år ad gangen.
Genvalg kan finde sted to gange, således at et bestyrelsesmedlem højest kan sidde seks år i træk.
Der vælges hvert år to suppleanter for et år.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
På det første møde efter repræsentantskabsmødet vælger bestyrelsen formand, næstformand og sekretær.

Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg herunder et forretningsudvalg. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for forretningsudvalget samt fastsætter sin egen forretningsorden.

Stk. 5 ISOBRO tegnes af to i forening blandt formanden, næstformanden eller generalsekretæren. Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagter.

Stk. 6 Hvervet som bestyrelses- eller udvalgsmedlem er ulønnet. Ved møder og rejser i ISOBRO’s anliggender oppebærer bestyrelsens eller udvalgenes medlemmer alene godtgørelse for dokumenterede udgifter i overensstemmelse med ISOBRO’s beslutninger herom.

Stk. 7 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen ansætter en generalsekretær, der er ansvarlig for den daglige ledelse af ISOBRO og ISOBRO’s sekretariat. Generalsekretæren kan med bestyrelsens godkendelse nedsætte ad hoc udvalg til udførelse af særlige opgaver. Generalsekretæren repræsenterer ISOBRO udadtil og er dennes talsmand i forhold til offentligheden. Bestyrelsen udfærdiger en direktionsinstruks.

Sekretariatet forestår ISOBRO’s daglige regnskabsførelse og virksomhed, er sekretariat for ISOBROs branchenævn og bistår bestyrelsen i dennes daglige arbejde. Eventuelle ansættelser i sekretariatet forestås af generalsekretæren.

Stk. 1 ISOBRO opretter et uafhængigt nævn bestående af en formand, der udpeges af Advokatrådet, og af to øvrige medlemmer. Den ene af disse to medlemmer skal enten have været formand for Folketinget eller minister. Det andet medlem udpeges af bestyrelsen, men må ikke være medlem af denne.

Stk. 2 Nævnet behandler klager over medlemmers overtrædelse af ISOBRO’s Indsamlingsetiske Retningslinier og handlinger i strid med god markedsførings- eller indsamlingsskik. Nævnet kan udtale kritik og offentliggør sin beslutning.

Stk. 3 De nærmere regler for nævnets virke fastsættes af repræsentantskabsmødet. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

Kontingentet for hvert regnskabsår fastsættes på grundlag af medlemmernes indsamlingsindtægter samt tilskud fra tips- og lottomidler i det foregående kalenderår. Kontingent for medlemmer, der ikke er godkendt til at modtage tips- og lottomidler, fastsættes af bestyrelsen, der skal forelægge grundlaget for kontingentfastsættelsen for det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 1 ISOBRO’s regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport.

Stk. 2 Til at revidere ISOBRO’s årsrapport vælger repræsentantskabsmødet en statsautoriseret revisor, der tillige udfærdiger revisionsprotokol til bestyrelsen.

Stk. 1 Til vedtagelse af ændring i eller tilføjelser til nærværende vedtægter kræves tilslutning fra 2/3 af de på et repræsentantskabsmøde tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer. Forslagets ordlyd vedrørende vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Stk. 2 ISOBRO kan kun opløses, når dette besluttes på to med mindst fire og højst otte ugers mellemrum afholdte repræsentantskabsmøder med tilslutning fra mindst 2/3 af de på hvert årsmøde tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer. På det sidste af de i foregående punktum omtalte repræsentantskabsmøder træffes der efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om, hvorledes der skal forholdes med eventuelt resterende aktiver, jfr. stk. 3.

Stk. 3 Eventuelt resterende aktiver skal i tilfælde af ISOBRO’s opløsning anvendes til formål, der i så høj grad som muligt svarer til de i ISOBRO’s formålsparagraf nævnte. Beslutningen om anvendelse af ISOBRO’s midler på ophævelsestidspunktet skal forelægges Skatte-ministeriet til godkendelse.


Vedtaget på repræsentantskabsmødet 9. maj 2016