Uge 10: Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgifts-loven.. mv.

Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgifts-loven.. mv.

Lovforslagets formål er at gennemføre lempelser, forenklinger og præciseringer, der vil øge incitamentet til at støtte humanitært hjælpearbejde, lette handlen med varer i EU og gøre det vanskeligere at begå momssvig. Det foreslås, at organisationer m.v. kan få godtgjort afgifter på chokolade- og sukkervarer, kaffe m.v. og konsum-is, når varerne anvendes til f.eks. julehjælp og forbrug på varmestuer, herberger m.v. Producenter, grossister og butikker vurderes med forslaget at få øget incitament til at donere eller sælge varerne billigt til organisationer m.v., i stedet for at kassere dem.

Uddrag af lovforslaget:

»Afgiftsgodtgørelse til visse organisationer m.v.

§ 18. Organisationer m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvist er at foretage humanitært hjælpearbejde, kan få godtgjort chokolade- og sukkervareafgift, som er betalt i tidligere handelsled, såfremt varerne anvendes til det humanitære formål, og organisationen m.v. ikke har modtaget betaling for varerne.

Stk. 2. Godtgørelsen for de i stk. 1 omhandlede varer opgøres efter reglerne i § 2.

Stk. 3. Godtgørelsesperioden er kalenderåret, og ansøgningen om godtgørelse skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges godtgørelse for.

Stk. 4. Ansøgning skal indgives elektronisk, og det er en forudsætning for udbetaling af godtgørelse, at organisationen m.v. har et cvr-nummer og dermed en NemKonto, som godtgørelsen kan udbetales på.

Stk. 5. Organisationerne m.v. skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af godtgørelsen og told- og skatteforvaltningens kontrol. Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Visse regnskabsoplysninger skal indsendes sammen med ansøgningen om godtgørelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for regnskabets indhold og de oplysninger, der skal indsendes sammen med ansøgningen.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen har adgang til at kontrollere materiale, der ligger til grund for udbetalingen af godtgørelsen. Organisationerne m.v. skal efter anmodning udlevere eller indsende regnskabsmateriale, som ikke er medsendt ansøgningen, til told- og skatteforvaltningen. Kontrolbestemmelserne i §§ 23 og 24 finder anvendelse ved denne kontrol.«

 

ISOBRO afgiver høringssvar inden høringsfristen d. 21. marts 

Tilbage