Selskabers fradrag for gaver og ydelser
- se vejledning fra SKAT

Vejledning til fradrag
Den juriske vejledning 16-2

Fradragssats for gaver i 2019
- Se Satser og beløbsgrænser fra Skatteministeriet

Indberetningsordning
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser

Skattereform og fjernelse af bundgrænse
Notat om skattereformen og herunder fjernelse af bundgrænsen i LL § 8 A

Medlemsgaver - skatteregler 
Notat - Gaver/præmier ved medlemshvervning

Fuldmagt til skatteoplysninger
Medlemmet må som altovervejende hovedregel selv sørge for at videregive indkomstoplysninger til organisationen, dette kan fx ske via en autorisation i Skattemappen, der kan begrænses til kun at gælde årsopgørelsen og samtidig begrænses til kun at gælde et begrænset tidsrum (helt ned til én dag). Denne løsning kræver dog, at den autoriserede (dvs. organisationen) benytter digital signatur, som dog ikke burde give anledning til problemer.

Ved modtagelse af manuelle anmodninger fra organisationer, skal disse være bilagt fuldmagt fra det medlem, for hvem der ønskes oplysninger. Ved fremsendelse af indkomstoplysningerne til organisationen, anbefales, at orientere organisationen om ordningen med autorisation, idet der samtidig gøres opmærksom på, at der fremover må påregnes mindst 3 måneders ekspeditionstid på manuelle anmodninger.

I forhold til fuldmagten kan denne være begrænset til et år eller den tid gavebrevet løber. Hvis gavebrevet opsiges med henvisning til bristede forudsætninger, bør gavegiver ligeledes tilbagekalde fuldmagten. Husk at fuldmagten skal give adgang til de indkomstoplysninger, gavebrevet beregnes af.

Gavegiver kan ved tilbagekaldelse af en fuldmagt kræve at blive bekendt med alle de oplysninger, fuldmagten har givet adgang til.

Momsregler ved køb af mobiltelefoner

Notat - Deloitte

SKAT: Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger,
  bærbare computere mv. - styresignal