Den 1. juli 2004 etablerede ISOBRO et indsamlingsetisk nævn. Nævnet skal sikre, at medlemsorganisationerne ikke overtræder ISOBROs indsamlingsetiske retningslinier eller i øvrigt handler i strid med god markedsførings- og indsamlingsskik. Repræsentantskabet besluttede på repræsentantskabsmødet 9. maj 2016 at nævnet skulle ændre navn til ISOBROs branchenævn.

Nævnet består af tre personer med personlige stedfortrædere: 

  • Karsten Høj, advokat, formand, Elmer Advokater 
  • Lars Barfoed, fhv. justitsminister
  • Helle Ousted, direktør, Cystisk Fibroseforening

Stedfortrædere for branchenævnets medlemmer er:

  • Pernille Backhausen, advokat, Sirius Advokater
  • Mai Mercado, MF (KF)  fhv. minister
  • Helle Jarlmose, generalsekretær, KFUKs Sociale Arbejde 

Nævnet vil på grundlag af konkrete klager fra givere, organisationer eller andre træffe afgørelse ved almindelig stemmeflerhed i den enkelte sag. Nævnets afgørelser skal være begrundede og skriftlige. Alle nævnets afgørelser offentliggøres. Hvis nævnet finder, at en organisation har overtrådt ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, vil der blive udtalt kritik af organisationen på en skala fra ”det ville være ønskeligt” til ”overordentligt kritisabelt” afhængig af overtrædelsens karakter.

Vedtægter for ISOBROs branchenævn

 

Klagesag vedr. Hjerteforeningen

Nævnsafgørelse maj 2018

Hjerteforeningen og ISOBRO har siden den 4. maj i en konstruktiv dialog udvekslet synspunkter vedrørende den indbragte klage og branchenævnets afgørelse. Hjerteforeningen er uændret medlem af ISOBRO, og dermed har Hjerteforeningen implicit taget branchenævnets afgørelse til efterretning. Herefter betragter både ISOBRO og Hjerteforeningen denne sag som afsluttet. 

Klagesag vedr. Familier med kræftramte børn

Nævnsafgørelse januar 2017

Klagesag AIDS-Fondet versus Kræftens Bekæmpelse

Nævnsafgørelse juni 2011